Pôda

Domov » Pôda

Pôdy poskytujú rastlinám nielen potrebné živiny, vodu a kyslík, ale tiež znižujú riziko záplav, čistia vodu, obsahujú množstvo uhlíka a podporujú biodiverzitu ekosystémov, ktorá potláča patogény a poskytuje potenciál pre nové antibiotiká. Pôdy nie sú obnoviteľné, prinajmenšom nie v časovom meradle ľudského života.“

Profesor Wim der Putten z Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

Pôda

Pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty považovaný za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi.

Úrodnosť – bonita pôdy

K základným vlastnostiam pôdy patrí jej úrodnosť. Úrodnosť pôdy je schopnosť pôdy poskytovať rastlinám priaznivé životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vlahu, živiny a pôdny vzduch v priebehu vegetačného obdobia, a tak zaistiť úrodu. Úrodnosť pôdy závisí od vlastností samotnej pôdy (prirodzená úrodnosť), ako aj od činnosti človeka, ktorý pôdu obrába (umelá úrodnosť). Závisí od chemických vlastností pôdy (pH, minerálne zloženie, obsah živín a vody), od fyzikálnych vlastností pôdy a od polohy. S vyššou nadmorskou výškou súvisí väčšie množstvo zrážok a chladnejšia klíma, čo vedie k zvýšenej vlhkosti pôd. Extrémny svah môže zabrániť vzniku dostatočnej vrstvy pôdy, spôsobuje zvýšený odtok vody vplyvom gravitácie. Poloha svahu ďalej určuje množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadá na povrch pôdy.

Poľnohospodárska pôda

Poľnohospodárska pôda je vzácny zdroj, ktorý majú povinnosť chrániť všetky zúčastnené osoby.

Povinnosti vlastníka poľnohospodárskej pôdy

Vlastník (aj nájomca či správca) pôdy je povinný chrániť jej vlastnosti a funkcie na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania, ale taktiež na udržanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov.

Ochrana pôdy pozostáva

  • z vykonávania agrotechnických opatrení na zachovanie kvality pôdy a jej vlastností a ochranu pred jej degradáciou

Vlastník alebo užívateľ sú ďalej povinní chrániť poľnohospodársku pôdu pred:

  • eróziou (výsadba zelene, vrstevnicová agrotechnika, striedanie plodín, bezorbová agrotechnika, usporiadanie honov podľa smeru vetra, iné opatrenia)
  • zhutnením (správna voľba plodín, osevné postupy)
  • rizikovými látkami

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Klimatická zmena

EASAC podporuje iniciatívu s cieľom zvýšiť obsah uhlíka v pôde, súčasná situácia je pritom presne opačná.

Ubúdanie pôdneho organického uhlíka zvyšuje nebezpečenstvo globálneho otepľovania, straty úrodnosti pôdy, poškodenie štruktúry a zadržiavanie vody. Európska únia si nemôže dovoliť toto ignorovať.


Profesor Michael Norton, riaditeľ EASAC pre otázky životného prostredia.

Biodiverzita

Správa upozorňuje, že kým nadzemná biodiverzita je chránená pomocou smernice Habitat Directive Natura 2000 a ďalších iniciatív, organizmy žijúce nad zemou sú závislé na biodiverzite pod zemou. Pôda je extrémne bohatá na život. Napríklad len v jednej hrsti  pôdy, žije tisíce rôznych druhov organizmov, takže aktivity na ochranu biodiverzity by sa mali týkať aj biodiverzity pôdy.

Biopalivá

Výroba biopalív predstavuje riziko, ak je založená na plodinách, pri pestovaní ktorých je zvýšená možnosť pôdnej erózie (napr. kukurica). Naopak, ochrana pôdy môže byť zvýšená využívaním správnych plodín. Opatrenia na podporu výroby biopalív musia brať zreteľ na ochranu pôdy.

Spoločná poľnohospodárska politika

Krátkodobé tlaky na maximalizáciu poľnohospodárskej výroby sú v rozpore s princípmi dlhodobého trvalého využívania pôdy. Tieto princípy sa musia stať súčasťou aktualizovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. EASAC zdôrazňuje potrebu odborného poradenstva v manažmente pôdy prostredníctvom nezávislých expertov; to bude prospešné tak pre poľnohospodárov, ako aj pre celú spoločnosť. Ďalej zdôrazňuje, že EÚ, národné orgány i miestne politické reprezentácie majú vytvárať lepšie spoločenské prostredie a podporovať výchovu a vzdelávanie zamerané na ochranu a trvalé využívanie pôdy.

„Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem.“

— John Fitzgerald Kennedy americký politik, 35. prezident Spojených štátov 1917 – 1963