Náš projekt

Domov » Náš projekt

Experimentálna ekologická BIO farma Nový človek

Pre poľné pestovanie obilnín, olejnín a zeleniny – ekologickým trvalo udržateľným spôsobom

O nás

Sme nezisková organizácia, ktorá si zakladá na správnych hodnotách a správnom smerovaní. Rozmýšľame a plánujeme dlhodobo a stanovujeme si pevné ciele, ktoré pomôžu udržať potravinovú sebestačnosť jednotlivcov, ako aj celej krajiny. Snažíme sa ľudí a spoločnosti naučiť zodpovedne pracovať s pôdou, s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie a okolitú prírodu.

Naše ciele

Našim cieľom je ukázať konvenčným pestovateľom poľných plodín, zeleniny, ovocia a viniča, že v biologickom pestovaní je možné dosiahnuť podobnú maržu, ako v konvenčnom poľnohospodárstve a to bez zanechania trvalej stopy v ekosystéme v podobe zdevastovanej a zhutnenej pôdy.

Našim názorom je, že cesta konvenčného poľnohospodárstva nie je trvalo udržateľná a spôsob, akým sa momentálne obrába pôda je nevyhovujúci pre životné prostredie a tiež negatívne vplýva na  zdravie nášho obyvateľstva.

Práve preto vznikol tento projekt, aby sme ukázali, ako veľmi je táto nami vybraná pôda po konvenčnom poľnohospodárovi znehodnotená v dôsledku nadmerného používania pesticídov, čoho dôkazom je absolútny nedostatok pôdneho života v pôde, aj napriek tomu, že sa jedná o pôdu najvyššej bonity. Konkrétne o černozem obsahujúcu vysoký podiel humusu a piesku, keďže sa jedná o vysušený močiar.

Čo sa stalo s touto pôdou?

Podľa nášho prvotného pozorovania sme došli k záveru, že táto pôda je trvalo zhutnená v dôsledku nadmerného používania herbicídov. Práve nadmerné zaburinenie mohárom na jednej z najväčších parciel je toho dôkazom, keďže práve jej sa na tejto pôde najviac darí. Žiaľ práve táto burina potrebuje len vrchnú časť pôdy pre jej existenciu a vystačí si len s minimom vody, nakoľko si vodu dokáže v sebe udržať. Tak ako väčšina tráv má malú listovú plochu a obrovské množstvo semien.

Vzhľadom k tomu, že sa na pôde používali priemyselné umelé hnojivá s nedostačným zapravením do pôdy, táto tráva ich z vrchnej časti pôdy ľahko odčerpáva. Pôda vykazuje viditeľné praskliny hlboké viac ako 30 cm do hĺbky. Následkom čoho sa dažďová voda rýchlejšie dostane do spodných vôd a nestihne vsiaknuť do pôdy.

Práve na tejto parcele sa pri výkope pôdy našlo najmenej dážďoviek na 1m2.  Konkrétne do 2 kusov na 1 m2.Momentálne je pôda prirodzene mäkká od 2 cm až do 25 cm na niektorých parcelách.


Vieme to zmeniť?

Áno, vieme to zmeniť a to tým, že na pôde prestaneme úplne používať pesticídy. Na pôde budeme pestovať zásadne iba biologickým spôsobom s použitím povolených prípravkov na ochranu rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. Pomocou baktérií a pôdnych húb pôde vrátime život a obnovíme jej schopnosť udržať v sebe vlahu a živiny.

V dnešnej dobe, keď je vlahy stále menej, je práve to predpoklad úspechu na trvalo udržateľný systém pestovania poľných plodín. Podľa našich doterajších pozorovaní je možné za pomoci zdravej a plnohodnotnej pôdy udržať vlahu v pôde na dostatočne dlhý čas po daždi a to aj v prípade, ak sucho pretrváva dlhší čas. Zámerne sme si na svoj projekt vybrali práve jednu z najsuchších a najteplejších oblasti na Slovensku a tým je práve Hurbanovo v Komárňanskom okrese.

Čo tým chceme dokázať?

Podľa našich pozorovaní je jasné, že ak je v pôde nedostatok pôdneho života, najmä dážďoviek, baktérii a húb, dochádza práve k zhutňovaniu pôdy.

Pretože práve pôdna fauna má za úlohu kypriť pôdu a premieňať rastlinné zvyšky na humus. Ale keďže v tejto pôde sa dlhodobo pestovali iba plytko koreniace plodiny, bez dostatočne hlboko koreniacich rastlín zeleného hnojenia, ktoré bolo pred zaoraním do pôdy postriekané herbicídom a tak zapravené do pôdy, nestihli sa v pôde vytvoriť dostatočné chodbičky, ktoré by do pôdy dostali vzduch a po ktorých by mohli voľne premávať pôdne organizmy.

Bez absencie tohto prirodzeného cyklu došlo k zabitiu pôdy, následkom čoho pôda zaľahla a stala sa mŕtvou. Bez dostatočného prúdenia vzduchu a možnosťou udržania vlahy. Ťažké mechanizmy túto pôdu ešte viac utláčali a táto pôda sa stala trvale zhutnenou.


Hnojenie

Hnojenie umelými hnojivami ešte viac znásobuje tento problém. Problém týchto hnojív tkvie v tom, že pôde síce dodajú potrebné minerálne látky, ale nedokážu jej vrátiť potrebnú hmotu. Kompost, zelené hnojenie a maštaľný hnoj pôde dokážu vrátiť hmotu, ale tú žiaľ nemá kto spracovať, keďže v pôde chýbajú pôdne organizmy, ktoré majú za úlohu tieto suroviny spracovať a vytvoriť potrebnú humusoidnú zložku.

Takto sa z pôdy postupne stráca podiel humusu a z pôdy sa pomaly stáva doslova púšť. Prejavuje sa to práve povrchovou eróziou a nedostatočným výnosom kvalitných plnohodnotných plodín s nízkou nutričnou hodnotou, nedostatkom minerálov a vitamínov vo vypestovaných plodoch.

Je možné zvýšiť podiel minerálov v plodoch?

Áno je. Je možné práve vďaka pôdnemu životu zvýšiť minerálnu hodnotu plodov a zvýšiť tiež množstvo vitamínov v zelenine a ovocí.

Je všeobecne známe, že podiel minerálov a vitamínov v plodoch každoročne klesá a to aj napriek tomu, že sa do pôdy pridáva dostatočné množstvo umelých hnojív.

Našim cieľom je dokázať, že každoročne sa bude v plodoch miera minerálov a vitamínov zvyšovať a to práve vďaka dodaným pôdnym hubám, baktériam, prírodným hnojivám a zvýšenou činnosťou pôdneho života v pôde, čo bude mať za následok premenu a tvorbu humusoidných látok v pôde.


Ako to chceme dokázať?

Jednoducho. Meraním a zaznamenávaním podrobností pri vývoji rastlín a tvorbe plodov. Budeme merať množstvo dážďoviek na ploche, veľkosť koreňového systému, tvorbu vlásočníc, rýchlosť rozkladu zeleného hnojenia, množstvo spotrebovaného hnojiva, postrekov a vody, zhutnenie pôdy a tiež množstvo minerálov a vitamínov v plodoch a meraním ich nutričnej hodnoty.

Absorbciu množstva vody v pôde. Množstvo života v pôde, ale aj na povrchu. Množstvo škodcov a boj s nimi. Množstvo a druhy predátorov v krajine. Navrátenie pôvodných a chránených druhov. Vznik chorôb a boj s nimi. Výskyt druhov burín a možnosti zamedzenia ich rastu. Výnosy a čistú zobchodovateľnú maržu na hektár.

Pri výkopoch pôdnych blokov o šírke 1 metra a hĺbke 20 cm sme zaznamenali výskyt dážďoviek od 2 – 28 kusov na jednotlivých parcelách. Čím bola pôda viac zhutnená a poškodená eróziou, tým bol výskyt týchto užitočných organizmov v pôde nižší a nasledne táto pôda vykazovala menšiu saciu schopnosť.

Ako dlho bude trvať projekt a kde sa bude realizovať?

Projekt bude trvať 5 rokov a to v rokoch 2019 – 2023. Bude sa realizovať na ploche 31,2 ha ornej pôdy a to na celkovo 6 parcelách o výmere 1 ha, 5,8 ha, 4,8 ha, 13,2 ha, 3,0 ha a 3,3 ha v katastrálnom obvode Hurbanovo Bohatá – časť Pavlov Dvor. Všetky parcely na seba priamo nadväzujú. Sú chránené zo západu riekou Žitava a zo severu lesmi a jazerom.

Jazero o rozlohe 5,79 ha prislúcha k pozemkom. Planujeme ho využiť na závlahu pozemkov. Polovica pozemkov je chránená stromoradím o rozlohe 6,8 ha založených zo vzrastlých stromov. Na zvyšnú polovicu plánujeme vysadiť Bio pás zložený z bylín, kvetov a krov. Práve les, jazero a rieka Žitava vnášajú život do celého projektu, nakoľko poskytuje domov mnohým druhom dravého hmyzu, obojživelníkom, plazom a vtákom. Okolo pozemkov je dostatočná vlhkosť a vynikajúce prúdenie vzduchu.

Ktoré plodiny budeme pestovať?

Plánujeme pestovať obilniny, olejniny a tiež strukoviny.  Zelenina bude zaberať menšiu časť pôdy a postupne sa bude zväčšovať. Na menšej časti zasadíme aj ovocné stromčeky a vinič. Po žatve zasejeme zelené hnojenie, ktoré následne zapravíme do pôdy. Budeme experimentovať aj s predplodinami, ak nám to možnosti dovolia. Po okrajoch parciel vysadime pásy lúčnych kvetov, ktoré budú slúžiť ako nárazníkové zóny.

Väčšie parcely rozdelíme pásmi lúčnych kvetov pre udomácnenie širšej biodiverzity a ľahší prístup do jednotlivých porastov pestovaných plodín.

Aká je naša predstava spolupráce?

Vzhľadom na to, že všetko financujeme z vlastných zdrojov, sme nútení hľadať spôsoby financovania.

Momentálne sa snažíme zapojiť do projektov, ktoré by nám priniesli nenávratné príspevky na zavlažovanie, úpravu ciest, oplotenie, výsadbu stromov, ochrany vtáctva, revitalizáciu vodnej plochy a okolitých pozemkov.

Naše hlavné príjmy budú priame podpory na pôdu, pestovanie a spracovanie plodín a chov včiel. Predpokladáme, že aj napriek týmto podporám budeme musieť v začiatkoch dotovať projekt z vlastných zdrojov a z príspevkov ľudí. Žiaľ, do dnešného dňa sa nám nepodarilo od štátnych organizácii získať žiadne príspevky.

Projekt aj napriek tomu spúštame podľa plánu už túto jar roku 2019


„Nie si oddelený od celku. Si v jednote so slnkom, so zemou a so vzduchom.“
— Eckhart Tolle německý spisovatel 1948